Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Νόμος 1566:Δομή και λειτουργεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   
Νόμος 3568:Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.   
Νόμος 3801:Ρυθμίσεις Θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης   
Νόμος 2690:Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας   
Π.Δ.200:Οργάνωση και Λειτουργεία Νηπιαγωγείων   
Π.Δ.201:Οργάνωση και λειτουργεία Δημοτικών Σχολείων   
Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1: Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων Διδασκόντων   


Διάφορα
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο   
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο   
Διευκρινιστικές Οδηγίες για την καταβολή αμοιβής σε ωρομισθίους εκπαιδευτικούς   
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο   
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση των εξόδων μετακίνησης της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων   

Βρείτε περισσότερους νόμους σχετικά με την εκπαίδευση στη σελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσ/νίκης

Αναζητήστε ΦΕΚ στο Eθνικό Tυπογραφείο